sabato 13 ottobre 2012

Un ci nne scafazzati.


"Ora vi cuntu chidda ri li vagni, ca un griddu ncoddu purtava sei regni"
 
Bella! Ma unne di chissu chi vogghiu parrari
amisci tutti duttura e cumpari.
 
Nta sti picca iorna pi li nostri strati
furrianu paisani tutti beddi mpupati.
 
Dintra lu paisi vennu a carriari
politisci mpurtanti ca ni vennu a sarvari.
 
E quantu su fini e dilicati sti politicanti
si li sintiti  parrarri vi parinu tutti santi.
 
Ncucchiati  a Palermu cuntrari a Ciminna
addattanu tutti nta la stessa minna.
 
Assira mi stava fascennu na passiata
quannu m'avviscinau na pirsuna rispittata.
 
"Neca stavota ti pozzu anningari
pi darici un votu a stu me cumpari?
 
Ti ricu ca siddu voti pi st'amicu mè
ci putemu addumannari nzoccu egghiè".
 
Mi rissi rirennu stu beddu amicuni
mentri mi prisintava un gran calantruni.
 
A siccu lu taliavi pi nu bonu minutu
e poi ciarrispunnivu risolutu.
 
" Don Coco: senti  bonu e attentu sta palora
picchi pensu ca un favuri mu po fari subitu ora.
 
Neca pi casu nto culu po iri a fari
e mi fa continuari a passiari?
 
Iddu tuttu nirvusu malamenti mi taliau
e milli surdi sintensi mi mannau.
 
Haiu pinsatu e ripinsatu pi tutta a iurnata
ri unni mi nisciu sta sparata.
 
Na cosa sula vi ricu carissimi amisci me
ca stanotti rurmivu megghiu ri un papa e megghiu ri un re!
 
Ciullo D'alcamo.
 
 
 
 
 
 
 

Nessun commento:

Posta un commento